به علت امنیتی بودن کد سوییچ
ارسال کد فقط با کارت شناسایی خودرو و کارت ملی صاحب خودرو امکان پذیر می باشد.